Aprender chino rápido

Aprender chino rápido

Cómo empezar a aprender chino

Como puedes imaginar, el primer paso para aprender un idioma es conocer su alfabeto. Repasemos el “alfabeto chino”, sonido por sonido:

Por cierto, esta es la guía básica que más me ha ayudado a la hora de empezar a aprender chino por mi cuenta y esta la intermedia 😉

El alfabeto chino no es un alfabeto propiamente dicho. De hecho, el chino está compuesto exclusivamente por caracteres y cada uno de ellos tiene una forma y una pronunciación específicas.

Lo que te muestro aquí no es el alfabeto o los caracteres sino su pronunciación o lo que es lo mismo, el sistema de transcripción fonética de los caracteres, llamado en chino: 拼音 (pīnyīn).

En chino, cada carácter tiene un significado, una pronunciación y un tono asociados.

Los símbolos de pronunciación son lo más aproximados posible, pero te recomiendo que escuches los audios para familiarizarte con los diferentes sonidos. Yo mismo lo he grabado en una pronunciación china (de China) lo más estándar posible y en el tono neutro.

¡Ten en cuenta que en chino hay hasta 5 tonos!

Espero que te sea útil 😊.

Pronunciación China

TABLE OF PHONETIC COMBINATIONS
First consonant / Endingaoe-ieraieiaoouanenang [aŋ]eng [eŋ]ong [oŋ]
b [p]babobaibeibaobanbenbangbeng
p [aspirated]papopaipeipaopoupanpenpangpeng
mmamomaimeimaomoumanmenmangmeng
ffafofeifoufanfenfangfeng
————–
d [t]dadedaideidaodoudandangdengdong
t [aspirated]tatetaitaotoutantangtengtong
nnanenaineinaonounannennangnengnong
llalelaileilaoloulanlanglenglong
————–
z [ts]zazezizaizeizaozouzanzenzangzengzong
c [ts aspirated]cacecicaicaocoucancencangcengcong
ssasesisaisaosousansensangsengsong
————–
zhzhazhezhizhaizheizhaozhouzhanzhenzhangzhengzhong
ch [ʧ aspirated]chachechichaichaochouchanchenchangchengchong
shshasheshishaisheishaoshoushanshenshangsheng
r [softly rolled]reriraorouranrenrangrengrong
————–
j [ʤ]
q [tch / tʧ]
x [soft sh]
————–
g [k]gagegaigeigaogougangenganggenggong
k [aspirated]kakekaikeikaokoukankenkangkengkong
h [kh]hahehaiheihaohouhanhenhanghenghong
————–
aoeeraieiaoouanenangeng
TABLE OF PHONETIC
COMBINATIONS
First Consonant / Endingiiaiaoieiouianiniang [iaŋ]ing [iŋ]iong [ioŋ]
b [p]bibiaobiebianbinbing
p [aspirated]pipiaopiepianpinping
mmimiaomiemiumianminming
f
————–
d [t]didiaodiediudianding
t [aspirated]titiaotietianting
nniniaonieniunianninniangning
llilialiaolieliulianlinliangling
————–
z [ts]
c [ts aspirated]
s
————–
zh
ch [ʧ aspirated]
sh
r [softly rolled]
————–
j [ʤ]jijiajiaojiejiujianjinjiangjingjiong
q [tch / tʧ]qiqiaqiaoqieqiuqianqinqiangqingqiong
x [soft sh]xixiaxiaoxiexiuxianxinxiangxingxiong
————–
g [k]
k [aspirated]
h [kh]
————–
y [j]yiyayaoyeyouyanyinyangyingyong
TABLE OF PHONETIC
COMBINATIONS
First Consonant / Endinguuauouaiueiuanuenuangueng//üüeüanün
b [p]bu
p [aspirated]pu
mmu
ffu
————–
d [t]duduoduiduandun
t [aspirated]tutuotuituantun
nnunuonuannüe
lluluoluanlunlüe
————–
z [ts]zuzuozuizuanzun
c [ts aspirated]cucuocuicuancun
ssusuosuisuansun
————–
zhzhuzhuazhuozhuaizhuizhuanzhunzhuang
ch [ʧ aspirated]chuchuachuochuaichuichuanchunchuang
shshushuashuoshuaishuishuanshunshuang
r [softly rolled]ruruaruoruiruanrun
————–
j [ʤ]jujuejuanjun
q [tch / tʧ]ququequanqun
x [soft sh]xuxuexuanxun
————–
g [k]guguaguoguaiguiguangunguang
k [aspirated]kukuakuokuaikuikuankunkuang
h [kh]huhuahuohuaihuihuanhunhuang
————–
wwuwawowaiweiwanwenwangweng
y [j]yuyueyuanyun